ثبت شکایات

این سامانه به منظور ارائه انتقادات، پیشنهادات و شکایات مردم راه اندازی شده تا تا زمانی که از طرفداران رعایت شود، به شکایات مردم در صنعت مواد دارویی در قبال قوانین و مقررات جاری رسیدگی شود و از حضور افراد در شرکت جلوگیری شود.