مدیران واحدها

رسول یوسفی

مدیر برنامه ریزی و انبارها


مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت

علی کاظمی

مدیر امور مالی


مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد حسابداری

مهرناز نیاکان

مدیر آزمایشگاه


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

فاطمه منصوری

مسئول فنی


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

حسین اردوخانی

مدیر اداری


مدرک تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی

احسان جلیل زاده خویی

مدیر واحد فنی و مهندسی

44981081


مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی مکانیک

امید ابراهیم پورشالچی

سرپرست واحد IT

44981081


مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

وحید ضیایی

مدیر تولید

44981081


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

دکتر رحیم شبستری

مدیر بازرگانی

44983105


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی