چشم انداز

شرکت داروسازی آریا در نظر دارد با تمرکز ویژه یر روی محصولات اشکال جامد دارویی ، در سطح منطقه فعالیت نموده و ضمن حفظ موقعیت شرکت از نظر تکنولوژی برتر ، با توسعه درک نیازهای مشتریان و ذینفعان ، نقش برتر در بازارهای داخلی داشته باشد . در این راستا جهت تسریع در دستیابی به فرمولاسیون های جدید و بهبود زندگی بیماران ، مشارکت با سایر واحدها ی تحقیقاتی در سطح جهانی را توسعه خواهد داد . شرکت داروسازی آریا با تمام توان سعی دارد تا با استفاده بهینه از منابع و فرصتهای موجود و ایجاد انگیزه و ارتقاء توانمندیهای شغلی کارکنان ، در زمینه صادرات و همچنین با رشد و بهبود مستمر کسب و کار بعنوان شرکت اُلگو برای سایر شرکتها شناخته شود .