چشم انداز

شرکت داروسازی آریا در نظر دارد با تمرکز ویژه بر روی محصولات دارویی، در سطح منطقه فعالیت نموده و ضمن حفظ موقعیت شرکت از نظر تکنولوژی برتر، با توسعه درک نیازهای مشتریان و ذینفعان ، نقش برتر در بازارهای داخلی داشته باشد.
در این راستا جهت تسریع در دستیابی به فرمولاسیون های جدید و بهبود زندگی بیماران، مشارکت با سایر واحدهای تحقیقاتی در سطح جهانی را توسعه خواهد داد.
شرکت داروسازی آریا با تمام توان سعی دارد تا با استفاده بهینه از منابع و فرصتهای موجود و ایجاد انگیزه و ارتقاء توانمندیهای شغلی کارکنان، در زمینه صادرات و همچنین با رشد و بهبود مستمر کسب و کار بعنوان شرکت الگو برای سایر شرکتها شناخته شود.