مدیران واحدها

دکتر رحیم شبستری

مدیرعامل و مدیر بازرگانی


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

دکتر روکسانا نظامی

مسئول فنی


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

دکتر فرزانه حامدی

معاون آزمایشگاه


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

دکتر وحید ضیایی

مدیر تولید


مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی

آقای علی کاظمی

مدیر امور مالی


مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد حسابداری

آقای رسول یوسفی

مدیر برنامه ریزی و انبارها


مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت

آقای حسین اردوخانی

مدیر اداری


مدرک تحصیلی : لیسانس علوم اجتماعی

مهندس احسان جلیل زاده خویی

مدیر واحد فنی و مهندسی


مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک

مهندس امید ابراهیم پور شالچی

معاون واحد فناوری اطلاعات


مدرک تحصیلی : لیسانس فناوری اطلاعات