منابع انسانی

وظایف و مسئولیت های منابع انسانی داروسازی آریا به دو قسمت وظایف اختصاصی و عمومی تقسیم بندی میشود :

۱- وظایف اختصاصی شامل :
  • نیرویابی، جذب و گزینش
  • اقدامات مربوط به نقل و انتقال پرسنل  وفراهم کردن رفاه کارکنان
  • اقدامات مربوط به نظم و انضباط و رسیدگی به شکایات
  • ایجاد و رعایت نظم و قانون در محیط کار
  • طراحی سیستم های منابع انسانی ، حقوق و دستمزد و ...
۲- اقدامات عمومی
  • برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و نظارت بر کلیه امور اداری و پرسنلی شرکت